Postoje li vanzemaljci?

Postoje li vanzemaljci?

Postoje li vanzemaljci? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Postoje li vanzemaljci i kako se ti stihovi tumače?

[Kur’an 36:81] “Zar onaj koji je stvorio nebo i zemlju nije u stanju stvoriti nešto slično tome? Da, i On je Stvoritelj (svega), Znalac.” [Kuran 36:82] “Njegova zapovijed, ako nešto namjerava, samo će reći: Budi,i to bude.”
[Kur’an 36:81]

“Njegova zapovijed, ako nešto namjerava, samo će reći: Budi,i to bude.”
[Kuran 36:82]

“Stoga čast pripada onome u čijoj je ruci kraljevstvo svih stvari i njemu ćete biti vraćeni.”?
Kuran 36:83

Samar


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ako pod vanzemaljcima mislite na inteligentna bića koja žive na mjestima koja nisu Zemlja, onda da, ona postoje. Ne samo kao što se vidi u navedenim stihovima, već i u drugim narativima. Kaže se da je Allah (Uzvišeni) stvorio mnoge svjetove osim našeg na kojima postoje različita stvorenja. Svi su imali Adama (prvo stvorenje svoje vrste) i svi će uskrsnuti. Sva ova stvorenja u svim različitim svjetovima su obavezna da znaju o Muhammedu i njegovom čistom domaćinstvu (mir neka je s njima), da poštuju njihova pravila i da se sprijatelje s njima.

Ovo je rekao imam Sadik, a.s.:

“Allah je sigurno stvorio dvanaest hiljada svjetova, svaki od ovih svjetova je veći od sedam nebesa i sedam zemalja. Nijedan od ovih svjetova ne vjeruje da Allah ima bilo koji drugi svijet osim njih, a ja sam Allahov dokaz za njih.” (Al-Bihar, poglavlje 15, br. 1)
(Al-Bihar, poglavlje 15, br. 1)

Imam Muhammed al-Baqir, a.s., rekao je:

“Allah je sigurno stvorio sedam svjetova na zemlji otkako ju je stvorio; Oni (stvorenja koja na njemu žive) nisu od Adamove djece; Stvorio ih je od površine zemlje, a zatim ih je postavio jednog po jednog sa svojim svijetom na nju. Tada je Allah, Svemogući, Veliki stvorio Adama, Oca čovječanstva, i stvorio od njega njegovo potomstvo .”
(Al-Bihar, poglavlje 28, br. 1)

Džeber, sin Jezida, jednom je u osnovi rekao: ‘Pitao sam Ebu Džafera (a.s.) o ajetu:’ Jesmo li se umorili od prvog stvaranja? Ali sumnjaju u novo stvaranje ‘. (50:16)

Rekao je: “O Džabire, tumačenje ovog ajeta je da kada Uzvišeni Allah ovo stvorenje i ovaj svijet više nisu postojali i ljudi iz Dženneta živjeli su u Džennetu, a ljudi Paklene vatre u Džehennemu, vatra će stvoriti novi svijet od ovog svijeta i novo stvaranje (bez razmnožavanja) koje će Ga obožavati i slaviti. Vjerujete li da je Allah stvorio ovaj jedini svijet i da nije stvorio druga bića osim vas? Da, tako mi Allaha, On je stvorio hiljadu svjetova i hiljadu Adema, a ti si u posljednjem od ovih svjetova.”
(Al-Bihar, poglavlje 28, br. 2)

Za više priča, pogledajte

  • al-Bihar, poglavlje 15, priče # 2, # 5 i # 6;
  • al-Bihar, svezak 54, br. 9)

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib