Da li je Ali otvoreno prokleo svoje neprijatelje?

Da li je Ali otvoreno prokleo svoje neprijatelje?

Da li je Ali otvoreno prokleo svoje neprijatelje? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Zar je Imam Alija prokleo Aišu, oca njenog i drugove njene? Da li je to uradio tokom govora u petak ili slično otvoreno?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Neka vas mir i blagodat i blagoslov Allaha dođu. Da, zapovjednik vjernika (mir neka je s njim) otvoreno ih je proklinjao u mnogim prilikama, uključujući i tokom kutusa njegove molitve. Da to nije učinio naglas, kao u crkvenoj molitvi, to se ne bi znalo.

Zapovjednik vjernika, Imam Ali, neka je mir na njega, proklinjao je Abu Bekra, Omara, Aišu i Hafsu na svakoj njegovoj molitvi kroz poznatu dovu zvanu ‘Du’a Sanamay Qurais’. (Pogledajte knjige koje sadrže molbe, poput knjige Al-Misbah, koju su napisali Al-Kaf’ami i Al-Balad-ul-Ameen, i Al-Muhtadhar).

Drugi primjer njegovog javnog prokletstva je kad mu je čovjek došao (neka je mir na njega) i rekao mu:

Otvorite ruke da vam se mogu zakleti na vjernost’. Odgovorio je: ‘Na šta?’ Rekao je: ‘Na ono što su Abu Bakr i Omar učinili.’ Zatim je ispružio ruku (mir neka je s njim) i rekao: ‘Sklopite ruke! Neka ih Allah prokle! Tako mi Allaha, da sam na vašem mjestu, umro bih u zabludi!
Basa’ir al-Darajat, od Al-Saffar, str. 412

Imamo i primjer onoga što je (neka je mir na njega) rekao Al-Ash’athu, sinu Qaisu:

‘Teško tebi, sine Qaisu! Šta ste vidjeli šta sam radio kad je Uthman ubijen i kad sam pronašao ljude koji će me podržati? Jeste li vidjeli bilo kakav poraz, kukavičluk ili želju za mnom tokom moje bitke na dan Basre kada su opkolili svoju devu? Proklet bio ko je bio tamo! Prokleti onoga ko je ubijen oko deve! Proklet bio onaj koji je jahao!
Bihar al-Anwar, svezak 29, stranica 469

Poznato je da je Aiša (Allah je prokleo) bila žena koja je jahala na devi.

Dalje, imamo primjer onoga što je on (Allah mu mir dao) rekao u svom pismu kada je jasno prokleo Aišu:

‘Ljudi nemorala bili su zadovoljni Aišom. Oko njih je ubijen veliki broj ljudi iz naroda Basre, a Allah je jedva udario one koji su od njih ostali i oni su pobjegli (iz rata). Donijela je gori predznak od kamile kamenja koja je nad ljudima ove zemlje dovedena velikim grijehom koji je počinila u svom otporu svome Gospodaru i svom proroku i u svojoj obmani da podijeli muslimane i ubija vjernike. počinjeni bez jasnih dokaza, niti izvinjenja ili argumenta (da bi se opravdao njihov čin).
Bihar al-Anwar, tom 32, stranica 253

Pored toga, Abu Bakr, Omar i Abu-Ubayda, sin Jarrah-a, bili su najveće ličnosti u pokretu Saqifa. Uprkos njihovom položaju moći, zapovjednik vjernika (neka je mir na njega) stao je pred njih i rekao:

O izdajnički i drski ljudi! A ti prljava i trula sperma!
Mustadrak Nahjul-Balagha, svezak 1., stranica 284. Preneseno u ime knjige Kashf al-La’ali‘, napisao Ibn al-Arandas)

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib