Da li je dozvoljeno postiti na dan Ašure prema ovoj predaji?

Da li je dozvoljeno postiti na dan Ašure prema ovoj predaji?

Da li je dozvoljeno postiti na dan Ašure prema ovoj predaji? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Muhamed, sin Hasana, prenosi kroz svoj lanac prenosilaca od Alija, sina Husejna, sina Fazila, od Yakuba sina Jezida, od Abi-Humama, od Ebul Hasana (mir neka je s njim), da je kazao: «Allahov Poslanik (mir i blagoslovi Allahovi neka su na njega i njegovu porodicu) je postio na dan Ašure.»
Wasa’el al-Shi’a, svezak 10, strana 457

Molim vas, kakva je interpretacija ove predaje? I zašto je Poslanik (mir i blagoslovi Allahovi neka su na njega i njegovu porodicu) postio na dan Ašure?

Batul


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nakon konsultacije sa šejhom, objasnio nam je da su nam naši Imami (mir neka je na njih) kazali da ako želimo biti sigurni za neku predaju koja im se pripisuje, jeste da je potražimo u ‘Sunijskim’ izvorima; ako nađemo sličnu predaju da se spominje u njihovim izvorima, treba da je odbacimo i da znamo da je to ili izmišljena predaja koju oni (mir neka je na njih) nisu kazali ili je data iz prisile kako bi se odvratilo od zla nepravednika. Ova predaja od Imama Kazima (mir neka je njega) spada u ovu kategoriju, te je zato ne prihvatamo Umjesto toga, prihvatamo one predaje za koje ne možemo pronaći jednake ili slične u ‘sunijskim’ izvorima.

Kao što je ova predaja koja se prenosi od Husejna ibn Ebi Gandara, njegovog oca, Ebu Abdulaha Sadika (neka je mir na njega):

Upitao sam ga o postu na Dan Arefata. Kazao je: To je praznik za muslimane, dan učenja dove. Rekao sam: A šta je sa postom na dan Ašure? Imam, mir neka je na njega, je kazao: To je dan kada je Husejn, mir neka je s njim, ubijen! Ako si sretan zbog tuđe tragedije, onda posti!

Zatim je kazao:

Porodica Emevija se zaklela ako Husejn (mir neka je na njega) bude ubijen, da će taj dan (kada bude ubijen) smatrati praznikom za sebe, u kojem će da poste iz zahvalnosti i da svoju djecu obasipaju radošću! To je postala tradicija u porodici Ebu Sufjanovoj do dana današnjeg. Zato oni poste na taj dan, te ljudima i članovima porodice pokazuju veselje koje su osjećali tog dana!

Zatim je kazao:

Post nije za tragedije, posti se samo iz zahvalnosti za dobro zdravlje. Husejn, mir neka je na njega, bio je pogođen tragedijom na dan Ašure. Ako si ti jedan od onih koji je pogođen tragedijom tog dana, tada nemoj postiti. A ako se raduješ zbog tuđe tragedije i ako raduješ dobrom zdravlju Beni Umeja, tada posti iz zahvalnosti Uzvišenom Allahu!
Vasail al-Šija, Al-Hur al-Amili, svezak 10, strana 462

Među ovim predajama je također i sljedeća predaja od Zejda al-Nursija, koji je rekao:

Čuo sam Ubejda, sina Zurare, kako pita Ebu Abdullaha (Sadika – mir neka je na njega) o postu na dan Ašure. Kazao je: Ko god posti na taj dan, njegova sudbina zbog posta na taj dan će biti ista kao i sudbina sina Merdžane i porodice Zijadove! On (Ubejd) je rekao: Rekao sam: Kakva je njihova sudbina zbog tog dana? Imam je odgovorio: Džehennemska vatra! Da nas Allah sačuva od Džehennemske vatre i djela koja nas približavaju njoj!
Al-Kafi, Al-Kulejni, svezak 4, strana 147

Među njima je i sljedeća predaja od Džafera, sina Isaa, koji je rekao:

Upitao sam Imama Rezu (neka je mir na njega) o postu na dan Ašure i šta ljudi kažu o tome. On je kazao: Pitaš me o postu sina Merdžane?! To je dan kada su vanbračni sinovi iz Zijadove porodice postili iz zahvalnosti za ubistvo Husejna, mir neka je s njim, a to je dan nesreće za Muhamedovu porodicu, Allahovi blagoslovi neka su na njega i njegovu porodicu, i to je dan nesreće za muslimane. Ovo je dan velike tragedije za muslimane i to nije dan posta, niti dan za uzimanje blagodati.
Isti izvor

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib