Kako ajet “za svaki narod je vodič” dokazuje Imamat?

Kako ajet “za svaki narod je vodič” dokazuje Imamat?

Kako ajet “za svaki narod je vodič” dokazuje Imamat? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Iznio sam sljedeći stih vehabijama:

Uistinu, ti si upozoritelj i za svakog naroda postoji Vodič“
(Kur’an 13, 8),

na koji su vehabije rekli da se šiije prepiru s ovom plemenitom ajet da mora postojati nepogrešivi Imam u svakom dobu.

Kakvo je tvoje mišljenje, poštovani Šejhu?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Da, ovaj blagoslovljeni stih koristi se kao dokaz za nemogućnost da se Božansko vođstvo isključi u bilo kojoj dobi. To je zato što objašnjava da je Plemeniti poslanik (neka je blagoslov na njega i njegovu porodicu) upozorio naciju i transporter, a da će nadalje nakon njega, za svaki narod i generaciju, doći Vodič koji će nositi dužnost vođenja kroz Poslanika (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu). Ova osoba ne može biti niko drugi nego nepogrešivi imam iz njegov Ehlibejt (blagoslov i mir neka je s njih svima).

Ovo je zabilježeno u predajama naših imama (mir neka je s njima). Prenosi se o Muhammedu, sinu Muslima, da je rekao:

Rekao sam Ebu Abdillahu – al-Sadiku – (mir neka je s njim), u vezi s Allahovom Riječi (Uzvišen i slavan je on) Zaista, ti si upozoritelj iza sve ljude postoji Vodič.
(Kur’an 13, 8),

Tada je rekao

da je svaki imam vodič za čitavo čovječanstvo u svojoj eri.”

Prenosi se o Buraidu, sinu Mu’awiya al-‘Ajali, koji je rekao:

“Rekao sam Ebu Džaferu – al-Baqir – (mir neka je s njim) Šta je značenje Zaista, ti si upozoritelj svi ljudi postoje Vodič? (Kur’an 13, 8.) Tako je rekao da je upozoritelj Allahov Poslanik (neka je blagoslov na njega i njegovu porodicu), a Ali (neka je mir na njega) Vodič i da je u svako doba i vrijeme imam od nas koji ih vodimo (ljude) do onoga što je donio Allahov Poslanik (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu).”
(Pogledajte Al-Imama wat-Tabsirah, Ibn Babaway al-Qummi i Ikmal-ud-Din, al-Saduq)

Ne postoji mogućnost intelektualnog manevrisanja od jasnog nedvosmislenog značenja u stihu, a to je činjenica da je Božansko vođstvo kontinuirano, jer je dovoljno da pitaju za Vodič za naš narod i narod i onoga koji će preuzeti on sam dužnost u skladu s Allahovom riječju (On je slavan i uzvišen): Ko je on?

Nije korisno alegorijski tumačiti ovaj stih u značenju koje Vodiči upućuju naučnicima, na primjer, jer „i za ​​svakog naroda postoji Vodič“ povezan je sa „Uistinu, ti si upozoritelj“. Onaj ko je upoznat sa naukama o jeziku i egzegezi, shvata iz ove veze da, kao što je Warner od Allaha i došao po Njegovom nalogu, tako i Vodič mora biti od Allaha. Učenjaci su iz toga isključeni, jer Allah, dž.š., nije odredio.Učenjaci su iz toga isključeni, jer ih Allah, dž.š., nije dodijelio ovoj dužnosti koja je paralelna dodjeli Vjerovjesnika

Neka razmišljaju o ovom ajetu tako da ih Allah uputi u istinu.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib