Je li sve to stvoreno u parovima?

Je li sve to stvoreno u parovima?

Je li sve to stvoreno u parovima? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Postoji kritika Kur’ana u vezi sa ajetom koji kaže da su ‘sve stvari stvorene u parovima’. Mnogo je živih bića ili stvari koje nisu stvorene u parovima. Na primjer, neka živa bića su aseksualna.

Kako da odgovorimo na ovu kritiku?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ovaj nejaki pokušaj sijanja sumnje pokreću oni koji nisu stručnjaci za taj jezik. Dotični se stih ne odnosi na „množenje“ kada kaže da su stvari nastale u parovima. Kritika je izvučena iz konteksta, jer stih ne kaže da se reprodukcija događa samo putem odnosa između suprotnih spolova; Ne može se opovrgnuti činjenicom da se neka živa bića razmnožavaju nespolno, jer se ovdje korišten izraz „parovi“ odnosi na raznolikost u stvaranju.

Uzvišeni Allah je rekao:

I stvorio je na njemu plodove svih vrsta, po par svake vrste
4. Ar-Ra’d

imajte na umu da se ovdje pod pojmom * stvoreno * podrazumijeva da je Blaženi raznovrsio plodove na osnovu suprotnih svojstava. Neki su mokri dok su drugi suvi, slatki, dok su drugi kiseli, hladni, dok su drugi vrući, svijetli, dok su drugi tamni itd. Uzvišeni Allah je rekao:

A mi smo sve stvorili u parovima da biste mogli razmišljati i paziti.
51. Adh-Dhaariyat

Imajte na umu da se pod pojmom „stvoreno“ podrazumijeva da je Blaženi stvorio stvari imajući na umu koncept suprotnosti, npr. Svijetlo i tamno, čvrsto i tečno, snaga i slabost, toplo i hladno, i tako dalje. Ono što potkrepljuje ovaj argument je odlomak iz hutbe koju je prenio imam Ali Ibn Abi Talib (mir neka je s njim) kada je rekao: (On) je svjetlu suprotstavio tamu, krutini tečnost, gruboj Daj put hladno, vruće. Ali ove suprotnosti koje je stvorio postoje u harmoniji jedna s drugom i odvojene su jedna od druge, bez obzira koliko su bliske jedna drugoj. Razlike među njima koje ih razdvajaju jedna od druge su same po sebi razumljive, a isto tako i ono što ih okuplja. Tako je Allah rekao:

A mi smo sve stvorili u parovima da biste mogli razmišljati i paziti.
Alkafi,tom 1, stranica 139.

Imajući tu naraciju na umu, nevjernik koji iznosi ovaj argument mora taj prigovor ostaviti po strani, jer je jasno da kritika dolazi iz lažnih pretpostavki. Ono što je nevjernik razumio kao reprodukciju, zapravo se odnosilo na različitost / suprotnosti / stvari koje su međusobno povezane, kao što riječi komandanta vjernika (mir neka je s njim) jasno pokazuju. Zašto njegove riječi imaju takvu težinu, činjenica je – barem – da je on u to vrijeme bio maternji govornik kur’anskog jezika. Njegovo razumijevanje snažni su naučni dokazi, posebno ako uzmete u obzir da kritike dolaze od strane modernih nevjernika koji ne znaju jezik.

Nevjernik bi mogao inzistirati na tome da stvari koje se ne reproduciraju seksualno poništavaju stih ‘A sve smo stvorili u parovima’, jer neke stvari nemaju par što se tiče spola. Ovome bi se moglo suprotstaviti rekavši da je to poput traženja dokaza od nekoga da je sve upareno na osnovu vrste ili karakteristike. Primjer bi bio traženje dokaza da je sama svjetlost podijeljena u parove iako je uparena s tamom (kao suprotnost). Ako se tvrdi da sama svjetlost može biti blistava, poput zvijezda, ili prigušena poput svjetlosti Mjeseca i planeta, odgovor bi mogao biti: ‘Želim dokaz da je sama svjetlost podijeljena u parove!’, Čak i ako bismo recimo da bi dalekosežni u odnosu na ugovaranje bio odgovor na dokazivanju da i sam ‘dalekosežni’ ima par. Ovom argumentu sigurno nema kraja.

Nije tajna da ove vrste argumenata proizlaze iz tvrdoglavosti i dovode do pogrešnih zaključaka. Dovoljno je reći, na primjer, da se u biljnom svijetu neke vrste reproduciraju seksualno, dok se druge ne. Osim toga, nauka je pokazala da aseksualna bića prolaze kroz mitozu, oblik ćelijske diobe koji stvara dvije identične ćelije (parove).

Ukratko, ovaj prigovor zasnovan je na neznanju i nerazumijevanju jezika kada osoba vjeruje da se pojam ‘par’ odnosi na muškarca i ženu, što sugerira seksualnu reprodukciju. U stvarnosti je mnogo širi od toga. Uključuje paralele, suprotnosti i stvari koje su povezane kao par, npr. Na primjer, recimo par papuča, ali ne mislimo na muško i žensko, već jednostavno na to da su skup iste stvari. Kao što je već spomenuto, riječi Zapovjednika vjernih (mir neka je s njim) kada je opisao svjetlost i tamu, između ostalog, označavaju dvije suprotnosti koje su međusobno povezane.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib