Adakah Abu Bakr yang pertama menerima Islam?

Adakah Abu Bakr yang pertama menerima Islam?

Adakah Abu Bakr yang pertama menerima Islam? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Para pengikut Umar seringkali menggunakan dakwaan yang meletakkan kelebihan Abu Bakr sebagai orang pertama memeluk Islam setelah Amirul Mukminin dan Khadija. Adakah perkara ini sahih? Adakah Abu Bakr lebih tua berbanding Amirul Mukminin pada waktu itu? Sekiranya dia bukan yang pertama menerimanya, jadi, apakah kebenaran disebalik siapa yang pertama sekali menerima Islam. Apakah yang diperkatakan oleh pengikut-pengikut Umar tentang ini?

Abu Turab


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Dakwaan yang mengemukakan bahawa Abu Bakr (Laknat Allah ke atasnya) adalah orang lelaki pertama yang menerima mesej Islam selepas Amirul Mukminin (Solawat ke atasnya) dan Khadija (Solawat ke atasnya) berasal daripada pembohongan yang diputarbelitkan oleh perancang-perancang di Saqifa dan pengikut-pengikut mereka. Terdapat banyak orang menjadi saksi yang terdapat di dalam kitab-kitab sirah yang menunjukkan kepada kita sebaliknya, iaitu Abu Bakr tidak menerima Islam sehinggalah beberapa waktu sebelum berlakunya Hijrah Nabi yang mulia (SAWA). Malah, kita dapat menyaksikan terdapat lebih daripada 50 orang lelaki yang telah menerima Islam sebelumnya. Dikalangan saksi-saksi ini, adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Tabari daripada Muhammad ibn Sa’d ibn Abi Waq’as yang berkata:

Aku berkata kepada ayahku: Adakah Abu Bakr yang pertama sekali yang menerima seruan Islam?’ Bapanya menjawab: ‘Tidak…tetapi lebih daripada 50 orang lelaki telah menerima Islam sebelumnya.
Tarikh al-Tabari, Jilid 2, ms. 60; Al-Bidaya wa al-Nihaya, Jilid 3, ms. 28

Yang lain juga seperti al-Tabarani meriwayatkan bahawa

Abu Bakr menerima Islam hanya selepas menyaksikan kemukjizatan Isra’ dan Miraj Nabi Muhammad (SAWA).
al-Mo’jam al-Kabeer oleh al-Tabarani, Jilid 24, ms. 434; Majm’a al-Zawa’id, Jilid 1, ms. 76; Al-Seera al-Halabeya, Jilid 1, ms. 273

Peristiwa ini sendiri berlaku setahun setengah (menurut sumber-sumber mereka) sebelum penghijrahan Nabi yang mulia (SAWA). Menurut mereka, ia berlaku apabila dia (Abu Bakr) diberikan gelaran mulai hari tersebut sebagai ‘Al-Sidiq’! Saksi yang lain kepada perkara ini adalah anak perempuannya sendiri Aisha (Laknat Allah ke atasnya) seperti yang dikatakannya, bahawa ayahnya bukanlah yang pertama sekali menerima seruan Islam tetapi yang keempat, dia mengatakan ini ketika sedang berdiri di tengah-tengah kota Basra:

Ayahku adalah yang keempat daripada empat yang pertama menerima seruan Islam.
Al-‘Awa’il oleh Abi Hilal al-Askari, ms. 98

Al-Thahabi juga meriwayatkan riwayat yang sama dengan autoriti al-Hassan ibn Zaid:

Ali adalah muslim pertama dari kalangan kanak-kanak setelahnya adalah Zaid ibn Harith kemudian Ja’far ibn Abi Talib dan Abu Bakr berada di tempat keempat atau kelima.
Serat ‘Alaam al-Nobala, Jilid 1, ms. 216

Seperti yang kamu dapat nampak, saksi kepada perkara ini terlalu banyak, dan masih lagi ada yang lain. Tidak menjadi persoalan tentangnya bahawa ia hanyalah pembohongan dan fantasi yang telah direka-reka oleh mereka bagi tujuan yang nyata iaitu merendahkan status Imam kita Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya), jadi, mereka mereka-reka pembohongan ini untuk Abu Bakr. Kebenaran sememangnya sudah berada di depan mata, dan ia hanya ditolak tidak melainkan oleh orang-orang yang mengunci mati hatinya daripada kebenaran dan menutup mata seperti Ibn Kathir, Ibn Taimya dan lain-lain lagi (Laknat Allah ke atas mereka) -walaupun setelah riwayat-riwayat Nabi yang suci telah dijelaskan kepada kita semua. Dengan melihat kepada riwayat-riwayat daripada Nabi yang mulia (SAWA), seperti yang ini di mana dia (SAWA) berkata kepada anak perempuannya, Fatima (Selawat ke atasnya), seperti yang diriwayatkan oleh Imam mereka, Ibn Hanbal:

Suami kamu adalah muslim yang tertua sekali (dari segi jangka masa) daripada umatku.
Musnad Ahmad ibn Hanbal, Jilid 5, ms. 662

Sekiranya seseorang menyelidiki sejarah, dia akan dapati ramai orang mulai menerima Islam hanya setelah Imam Ali (Selawat ke atasnya) dan Khadija (Selawat ke atasnya) seperti Ja’far ibn Abi Talib (Selawat ke atasnya), Zaid ibn Harith, Mus’ab ibn ‘Umar, Bilal ibn Rabah, ammar ibn Yassir (dan ibubapanya), Abu Dhar al-Ghifari, Abdillah ibn Mas’ood dan ramai lagi. Katakan lah, sekadar untuk berhujah sekiranya Abu Bakr merupakan yang ‘pertama’ menerima Islam selepas Imam Ali (Selawat ke atasnya) dan Khadija (Selawat ke atasnya). Ini tidak memberikan sebarang kesitimewaan atau status yang melayakkannya sebagai seorang Khalifah. Hukum Islam tidak memberitahu, atau mengatakan kepada kita bahawa perkara tersebut adalah satu kemuliaan dan melayakkan sesuatu hanya kerana seseorang telah menjadi yang ‘paling’. Islam memberitahukan kita

Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu.
Quran, Surah al-Hujurat Ayat 14:

Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu.” Ini yang Maha Tinggi Allah nyatakan di dalam Al-Quran yang suci berkenaan orang yang paling mulia,dia meletakkannya bersama dengan taqwa. Sekalipun jika Abu Bakr (Laknat Allah ke atasnya) memeluk Islam dalam tempoh yang awal, dia tidak memiliki hati yang bersih. Sebaliknya dia adalah orang yang hanya mengejar keinginan duniawi dan berkehendak untuk memegang tampuk kekhalifahan bagi dirinya. Dia seringkali berkumpul bersama-sama dengan agamawan-agamawan Yahudi dan Nasrani yang mengkhabarkan kepadanya berita kedatangan Nabi yang bernama Mohammad dan dia akan menjadi pemerintah yang berkuasa pada tahun-tahun yang akan tiba. Atas sebab inilah Abu Bakr dan Umar (Laknat Allah ke atas mereka berdua) bermula dari detik itu cuba mengambil kesempatan ini. Selain itu, Imam al-Mahdi (Semoga Allah mempercepatkan kezuhurannya) telah menunjukkan kepada kami dengan kebenaran yang jelas apabila dia (Solawat ke atasnya) berkata:

Mereka (Umar dan Abu Bakr) menerima Islam disebabkan oleh ketamakan.
Al-Ihtijaj Al-Tabrasi, Jilid 2, ms. 275

Mereka sering mendekatkan diri dengan orang-orang Yahudi dan mereka akan sering mengkhabarkan kepada mereka dalam setiap kesempatan bilakah Muhammad (SAWA) akan muncul dan bagaimana dia akan menakluki dunia Arab dan merampas Taurat dan Injil. Mereka akan seringkali mengkhabarkan kepada mereka berita-berita seperti dia akan menakluki umat Arab sepertimana burung helang yang menyambar mangsanya dengan cara yang sama Bani Israel diambil; dan dia akan mengaku sebagai seorang nabi tetapi tidak ada satu pun padanya yang menunjukkan Kenabiannya. Oleh itu, ketika risalah telah sampai kepada Nabi yang mulia, atas ketamakan dan keinginan-keinginan duniawi, mereka menjadikan itu sebagai mainan mereka, dengan mendakwa memperakui ‘Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya’. Bagi mereka dengan menggunakan perkataan yang membawa kepada peyaksian it mereka dapat menjadi lebih hampir kepada kekuasaan sementara tidak menghampakan Nabi. Inilah apa yang mereka lakukan.” [Al-Ihtijaj Al-Tabrasi, Jilid 2, ms. 275) Sekarang, sekiranya mereka mempersoalkan Abu Bakr pernah berkumpul dengan orang-orang Yahudi yang mengkhabarkan kepadanya tentang Nabi (SAWA) dan membuat kesimpulan bahawa ini semua hanyalah dari sumber-sumber kita, maka, kami akan membawakan fakta ini daripada sumber-sumber mereka sendiri. Telah diriwayatkan bahawa Abu Bakr berada di dalam satu rombongan kafilah – di antaranya yang bersama adalah Rasulullah (SAWA) – yang menghampiri Syam. Apabila kafilah itu berhenti, Nabi duduk di bawahan teduhan sebatang pokok. Abu Bakr kemudian pergi kepada paderi Kristian untuk berbual dengannya tentang agama, apabila paderi itu bertanya: ‘Siapakah dia yang sedang duduk di bawah teduhan pokok itu? Abu Bakr menjawab: ‘Itu adalah Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib.’ Paderi itu kemudian berkata: ‘Aku bersumpah atas nama Tuhan, dia akan menjadi seorang Nabi! Aku tidak sesekali bergegas dan menerima sesiapa selepas Isa ibn Maryam kecuali Muhammad Nabi yang diutuskan Tuhan.’ Ramalan paderi itu telah membuatkan Abu Bakr sangat kagum dan hatinya merasa tenang. Ketika Muhammad mula menerima risalah Islam dan berumur 40 tahun, manakala Abu Bakr berumur 38 tahun, dia pun menerima Islam.

Saya bersumpah kepada Tuhan, dia akan menjadi seorang Nabi
Asbaab al-Nuzool, oleh Al-Wahadi Al-Nesaboori, ms. 255; Kanz al-Ummal, Jilid 12, ms. 506,

Oleh itu, hujah yang sering digunakan bahawa Abu Bakr menerima Islam sebelum Imam Ali (Selawat ke atasnya) dan bahawa dia memiliki status yang tinggi yang kerana itu lebih melayakkannya menjadi Khalifah, adalah dakwaan dan hujah yang hanya digunakan oleh orang-orang bodoh dan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami realiti sebenar. Sekali pun jika Abu Bakr lebih tua berbanding Amirul Mukminin (Solawat ke atasnya), umur bukan faktor utama dalam menentukan ketinggian darjat seseorang. Sekiranya umur adalah faktornya, maka bapa kepada Abu Bakr – Abu Quhafa – itu pilihan yang lebih baik berbanding Abu Bakr sendiri. Umur seseorang individu tidak memberi kesan dalam urusan kekhalifahan. Kami mengatakan, berkenaan melantik pengganti adalah daripada Allah yang Maha Tinggi dan hanya Dia yang mengetahui pilihan yang terbaik, sekali pun yang dilantik itu seorang anak kecil. Tidak ada orang lain yang lebih layak berbanding Imam Ali (Solawat ke atasnya). Adakah sesiapa dapat menandinginya dalam ilmu, keadilan, penghakiman, ketinggian status, dan keawalannya dalam memeluk islam, dan sebaik-baik kedudukan yang lain? Sekarang, bagaimana pula boleh Abu Bakr dan Umar mendahuluinya sedangkan mereka adalah seburuk-burk manusia? Pada kesimpulannya, kami mempunyai riwayat yang diberkati daripada Nabi yang mulia (SAWA) yang sampai kepada kami melalui banyak jalan, yang menunjukkan bahawa pengganti yang benar dilantik adalah Amirul Mukminin (Solawat ke atasnya). Tidak ada ruang untuk pembohongan dan fantasi yang salah yang telah terlalu banyak dimomokkan ke dalam fikiran kira berkenaan kekhalifahan Abu Bakr (Laknat Allah ke atsnya). Kekhalifahan yang direbut kerana keinginan duniawi, ketamakan, kebencian dan penyimpangan risalah Rasulullah (SAWA).

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib