Apakah amalan-amalan ibadah yang kamu lakukan selesai solat?

Apakah amalan-amalan ibadah yang kamu lakukan selesai solat?

Apakah amalan-amalan ibadah yang kamu lakukan selesai solat? 1080 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Bolehkah kamu beritahu kepada saya amalan-amalan ibadah kamu setelah selesai solat fardu?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Sheikh al-Habib mengesyorkan doa-doa berikut untuk dibacakan setelah solat-solat fardu:

  • Inna-l-Laha Wa Malā’ikatahu Yuşallūna Alá-n-Nabīy Yā Ayyuhā-l-Ladhīna Āmanū Şallū Alayhi Wa Sallimū Taslīmā. Allāhumma Ṣalli ‘Allā Muhammadi-w-Wa Aāli Muhammadin-it-Tāyyibeen-it-Tāhireen Wa ‘Ajil Farajahum Fi ‘Afiyati-m-minnā War-hamna Bihim Wal’an A’da Ahum

Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi; Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu ke atasnya dan berikan penghormatan kepadanya dengan penghormatan yang selayaknya.
Al-Ahzab 33:56

Ya Allah! Limpahkanlah selawat ke atas Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci, percepatkanlah kezuhurannya sementara kami dalam keadaan yang baik dan rahmatilah kami dengan nama mereka dan laknat-Mu ke atas musuh-musuh mereka.

Melakukan sujud syukur dengan mengatakan “Shukra-l-Lil-Llah” sekurang- kurangnya tiga kali.

Membaca “Allahu Akbar” 34 kali, “Alhamdu-lil-Llah” 33 kali and “Subhan Allah” 33 kali. Tasbeeh ini antara perkara yang sangat dianjurkan, dikenali sebagai Tasbeeh al-Zahra (Selawat ke atasnya).

• Doa berikut juga sangat dianjurkan oleh Imam al-Sadiq (Selawat ke atasnya):

Al-Qawlu Minnī Fī Jamī’-il-Ashyā’i Qawlu ‘Āli Muhammadin Alaihumu-s-Salam Fī Mā Assarru Wa Mā A’lanu Wa Fī Mā Balaghanī ‘Anhum Wa Mā Lam Yablughnī
Seluruh kata-kataku ini, aku beriman kepada Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka), daripada apa yang mereka rahsiakan, dan daripada apa yang mereka bukakan, dan daripada apa yang telah sampai kepadaku daripada mereka, dan daripada apa yang masih belum.

Doa ini ‘melengkapkan iman’ seseorang yang sering membacakannya setelah solat fardu seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Abdillah al-Sadiq (Selawat ke atasnya).

  • Telah diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad (SAWA) berkata, sesiapa yang membaca doa berikut setelah usai solat akan dikumpulkan bersama Imam Hussain (Selawat ke atasnya) pada hari kebangkitan:

Allāhumma Inni As’aluka Bi-Kalimatika Wa Ma’āqidi Arshik, Wa Sukkāni Samāwātika, Wa ‘Anbiyā’ika Wa Rusulik, An Tastajība-lī, Faqad Rahaqanī Min Amrī ‘Usrin, Fa As’aluka An Tuşalliya ‘Alā Muhammadi-w-Wa Aāli Muhammad, Wa An Taj’ala lī Min ‘Usrī Yusrā. Wal’an A’da’a Aāli Muhammad-im-Min al ‘Awwalīna Wal-‘Ākhirīn.
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, daripada kata-kata-Mu, dan (dengan nama) daripada kedudukan arasy-Mu yang Maha Tinggi, dan melalui penduduk-penduduk langit, para Nabi dan Rasul, agar engkau mengijabahi aku, keran sesungguhnya aku telah dihalangi oleh kesukaran dalam urusanku. Aku memohon agar Engkau melimpahkan solawat ke atas Muhammad dan keluarganya yang suci dan permudahkanlah kesusahanku. Dan (Allah) laknatilah musuh-musuh keluarga Muhammad; daripada yang terdahulu mahupun yang terkemudian.”

  • Imam Abu Abdullah al-Sadiq (Selawat ke atasnya) berkata: “Diantara hak kami daripada pengikut-pengikut kami adalah mereka meletakkan tangan mereka di dagu setelah usai solat fardu dan membacakan berikut tiga kali:


Yā Rabba Muhammad ‘Ajjil Faraja Aāli Muhammad, Yā Rabba Muhammad I’hfadh Ghaibata Muhammad, Yā Rabba Muhammad Intaqim Li-bnati Muhammad.“ Kemudian habiskan dengan berkata “Wa Ṣalla-l-Llāhu ‘alā Sayyidina Muhammadi-w-Wa Aālihi-t-Tāhireen Wa La’natu-l-Llāhi ‘alā A’da Ihim Ajma’een.
Wahai Tuhan Muhammad, percepatkanlah kezuhuran keluarga Muhammad, Wahai Tuhan Muhammad, lindungilah keghaiban Muhammad, Wahai Tuhan Muhammad, berikan pembelaan kepada anak perempuan Muhammad.” Kemudian habiskan dengan berkata: “Semoga Allah melimpahkan solawat ke atas Sayyid kami, Muhammad dan keluarganya yang suci dan laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

  • Sheikh al-Kulayni (Semoga Allah meredhainya) meriwayatkan di dalam kitabnya, Al-Kafi bahawa Imam Abu Abdullah al-Sadiq (Selawat ke atasnya) pernah melaknat empat lelaki dan empat perempuan setelah usai setiap solat fardu dengan berkata:

Allāhumma-l’an Aba Bakri-w-Wa Umara Wa Uthmana Wa Mu’awiyata Wa ‘Aisha-ta Wa Hafsa-ta Wa Hinda Wa Umm-al-Hakam
Ya Allah, semoga laknat-Mu ke atas Abu Bakr, Umar, Uthman, Mu’awiya, Aisha, Hafsa, Hind dan Ummul Hakam.
.

Terdapat banyak lagi doa-doa yang dianjurkan seperti yang dilaporkan di dalam kitab-kitab doa dan solat. Sheikh al-Habib menganjurkan kedua kitab berikut oleh Syahid al-Awal, Sheikh Muhammad ibn Makku al-‘Amili:

• Kitab al-Alfiya

• Kitab al-Nafliyah

Semoga Allah yang Maha Tinggi menguatkan kamu dalam mematuhi segala perintahnya dan menjadikan kamu lebih hampir kepada keredhaannya dengan nama Muhammad dan keluarganya yang disucikan (Selawat ke atas mereka semua).

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib