Je li tačno da je Šiija muslimanima svetost Kerbele veća od Mekke i Hadždža?

Je li tačno da je Šiija muslimanima svetost Kerbele veća od Mekke i Hadždža?

Je li tačno da je Šiija muslimanima svetost Kerbele veća od Mekke i Hadždža? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Ja sam sunit, ali kao što znate, postoje mnogi koji govore protiv vaše škole mišljenja.

Čula sam od nekih sunijja da vi grad Karbelu smatrate svetijom od Meke; nadalje, neki kažu da tamo obavljate Hadždž i da ga činite za mezarove i da nagradu za to smatrate većom od Hadždža, pa je li to istina? Koji su dokazi? A tako mi Allaha, sumnjam u ove tvrdnje; a ako se ovo smatra hadždžom, šta se onda time želi? Voljela bih da mi vi ovo objasnite, a ne drugi.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Naši čisti Imami iz potomstva odabranog Poslanika, mir i blagoslovi neka su na njega i njegovo čisto potomstvo, potvrdili su da je sveta zemlja Kerbele superiornija od zemlje Meke i da je ona (zemlja Kerbele) superiornija od ostatka zemlje. Čak je spomenuto da je to i najbolja zemlja u Džennetu. A ovo se spominje u pouzdanim Mustafid hadisima [1].

A ako oni koji nam se suprotstavljaju, insistiraju da to poreknu i nastoje odbaciti predaje Ehlibejta (mir neka je s njima), onda je također dokazano (da druga mjesta smatraju svetijim od Meke) u njihovim izvorima i izjavama njihovih imama i učenjaka. A to je sljedeće:

Buhari prenosi od Rafi ibn Hudejla, a on od Poslanika, s.a.v..a., da je kazao:

Medina je bolja od Mekke.
Al-Tārīkh al-Kabīr od Buharija, sv. 1 str. 160.; Taberani također prenosi ovo u Al-Mu’jamul Kabir, sv. 4, str. 288.

I iz ovog razloga, Omer ibn Hatab i Malik ibn Anas, imam Malikija, i većina uleme iz Medine, vjerovali su u to (da je Medina bolja od Meke).

Al-Manāwī je rekao:

Medina je bolja od Meke jer je ona sveto utočište Vjerovjesnika, (mir i blagoslovi neka su na njega i njegovo čisto potomstvo), mjesto Objave, prebivalište blagoslova, tu je riječ Islama ojačana, tu su se provodili zakoni i objavljena je većina dužnosti.” Iz tog su razloga smatrali da je Medina superiornija od Mekke, a to su smatrali Omar, Malik i većina ljudi iz Medine
Faydul Qadīr od Al-Manāwīja, sv.6, str.343

Ibn Kathir je rekao:

Imam Malik i njegovi drugovi su se pokolebali prema stavu da je Medina bolja od Svete džamije, jer je Svetu džamiju sagradio poslanik Ibrahim, dok je Medinu sagradio prorok Muhammed i očito je da je Muhammed na njega i njegovo čisto potomstvo) je superiorniji od Ibrahima (neka je mir na njega)
Al-Bidāyah wan-Nihāyah, Ibn Kathir, V3, str. 267

APa čak i oni iz redova učenjaka naših protivnika koji su favorizirali Kabu nad Medinom, napravili su izuzetak kada je riječ o grobu Poslanika i rekli da je ona još superiornija od Časne Kabe i oni su donijeli konsenzus na tome. A neki od njih favorizirali su njegov časni grob čak i nad Allahovim prijestoljem!

Al-Manāwī je rekao:

Dogovoreno je da je Kaba bolja od Medine, osim mjesta koje uključuje dijelove tijela Poslanika (mir neka je s njim i njegovo čisto potomstvo) što pokazuje da je ovo mjesto čak i bolje od Kabah; ovo se drži većinskim konsenzusom.
Faydul Qadīr, Manāwī, v6, str.343

I Ibn ‘Abidin je rekao:

Ono što je uključeno u svete Poslanikove organe, konsenzusom je bolje od ostatka zemlje.
Hāshīya rad al-muhtār od Ibn‘ Abidīn, v2, str.688

A Al-Hasfakī je rekao:

Ono što je uključeno u njegove (proročke) organe bolje je od ostatka zemlje, čak i više od Kabe, prijestolja i stolice.
Al-Dar al-Mukhtār, Al -Hasfakī, v.2 str.688

Iz tog razloga, naši protivnici su rekli da je nagrada za molitvu i klanjanje u časnoj Poslanikovoj džamiji veća od njihovog obavljanja u Svetoj džamiji.

Al-Dasūqī je rekao:

A kada se Medina smatra superiornom, tada je nagrada koja slijedi za akcije u njenoj džamiji, poput salaha ili I’tikafa, više isplativa nego što se izvode u džamiji u Meki.
Hāshīya Al-Dasūqī ala al -Sharh al kabīr, v2 str.173

Iz tog razloga sveta Medina je superiornija od svete Meke, a časno svetište za Poslanika je superiorno od časnog od Kabe i to zbog toga što sadrži njegovog čistog poslanika (mir neka je s njim i njegovo čisto potomstvo) a ovo je standard superiornosti. Otkrivamo da je ovaj standard dat drugom pojedincu iz časti zbog Prorokove suštine; tada je neophodno da se donese ista presuda (sljedećoj osobi s ovim položajem) i utvrdimo da je ovaj božanski zakon spomenuo Poslanik:

Husein je od mene, a ja sam od Huseina
Prepričali Al-Bukhari u Tarikhul Kabir, v8, str.415 i Al-Tirmidhi u svom Sunenu v5, str.658 i Ahmad u svom Musnadu v.4 st.172 i mnogi drugi su to potvrdili, kao što je Al-Albani u njegova Silsila al-Sahihah br.1227

A dokazom ovog kazivanja razumije se da je Božanski zakon njihov status izjednačio Stoga je svaki status koji pripada Poslaniku, također za njegovog unuka i obrnuto, osim onih specifičnih svojstava koja su dokazana isključivo za Poslanika [2]. U skladu s tim, obojica (Prorok i Hussein) spajaju standard preferencija, što znači da mjesto na kojem je Hussein sahranjen ima Božanski status mjesta u kojem su posmrtni ostaci njegovog djeda. I grob koji uključuje ostatke Hussein ima božanski status groba svog djeda u kojem se nalaze Poslanikovi ostaci.

Stoga je rezultat da je sveta zemlja Karbala baš poput svete zemlje Medine; superiorniji od Meke. Sveto groblje Husseini je poput časnog groba Poslanika koji je superiorniji od velike Kabe. Naročito sa onim što je izviješteno o tome kako je svetost vjernika u Allahovom pogledu veća od svetosti Kabe.

A u predaji od Abdullaha bin Omera rekao je:

Vidio sam Allahova Poslanika (ﷺ) kako obilazi Kabu i govori„ Koliko ste dobri i kako dobar vaš miris; koliko si sjajna i koliko si velika tvoja svetost Prema onome u čijoj je ruci Muhamedova duša, vjernost je vjernija veća pred Allahom od vaše svetosti, njegove krvi i njegovog bogatstva, i da o njemu mislite sve samo ne dobro.
Sunan bin Majah, v.2, str.1297

A kad vam se to pokaže, znate da oni koji kleveću šijita Ahlul-Bejta (mir neka je s njima) u svom uvjerenju u pogledu superiornosti Kerbele, i sami imaju dvostruka mjerila zbog svog halife Omera, imama Malika i mnogih od njihovih učenjaka, koji favoriziraju Al-Medinu više od Mekke, a njihovo poštovanje je doseglo toliko da su rekli da je čak i grob Poslanika superiorniji od Allahovog prijestolja i Njegove stolice! I ovim ćete ih naći kako pokušavaju zatvoriti oči pred tim problemom i umjesto toga bacaju strelice i napadaju samo šiite!

I oni daju iluziju običnom narodu da su šiiti jedini pojedinci koji vjeruju da na nekim mjestima imaju nadmoć nad Mekom i da niko drugi ne dijeli ovo uvjerenje. Ali zašto ti Nawasib ne kleveću svog halifu Omera i imama Malika i odbacuju njih i one koji su skloni njihovom uvjerenju da je Mekka isključena s najviše nadmoći? I optužiti ih za pogrešno vođenje i odstupanje?!

Šiiti vjeruju u očuvanje svetosti svete Meke i smatraju je svetom teritorijom Allaha (dž.š.) i među najsvetijim i najčasnijim mjestima na Zemlji. A Kaba je njihova kibla za vrijeme molitve i oni ne mijenjaju (pravac) na nešto drugo. I tamo se svake godine obavlja njihov hadž i samo tamo se ne smiju obavljati obredi hadža. A bilo je i brojnih kazivanja od imama Ehlibejta koji objašnjavaju izvrsnost Mekke i njenu čast.

Među ovim predajama je i Imam Baqira (mir neka je s njim) od Maysir bin Abdul Aziza koji je rekao:

“Bio sam s Abi Džaferom (mir neka je s njim), a on je bio pored nadstrešnice u kojoj je bilo oko 50 ljudi, a on je sjeo nakon dugog šutnje od nas i rekao’ Šta je to? Možda vidite da sam Allahov poslanik! Tako mi Allaha, nisam to, ali imam poseban odnos sa Allahovim Poslanikom i rođenjem (vjerovatno znači iz njegove loze), pa onda onaj ko nam stigne, stigne i Allahu, a onaj ko nas voli, Allah voli njega, a onoga ko nas poriče, Allah ga poriče. Znate li koji je komad zemlje zaslužen u Allahu kao Njegovo prebivalište? ” Niko od nas nije govorio. Pa je sebi odgovorio i rekao: “To je Meka koju je Allah izabrao za svoje utočište i učinio je svojom kućom.” Zatim je rekao: “Znate li koji komad zemlje zaslužuje Allahu da u sebi ima svetost?” Niko od nas nije govorio. Pa je sebi odgovorio i rekao: “To je sveta džamija.” Zatim je rekao: “Znate li koji dio Svete džamije ima najveću svetost pred Allahom?” Dakle, niko od nas nije govorio. Pa je odgovorio sebi i rekao: “To je ono što je između crnog kamena i Maqama i vrata Kabe, a to je kamen Ismaila (mir neka je s njim). Tamo je čuvao svoj plijen i molio, a tako mi Allaha, ako mu sluga poreda noge moleći se na tom mjestu od noći dok mu ne dođe dan i posti cijeli dan dok mu ne dođe noć, a da ne prepozna našu (eEhlibejtsku) pravo i svetost, tada Allah nikada neće prihvatiti nijedno djelo od njega.
Thawābul ‘Amāl Šeika Saduka, str. 245

Što se tiče nešija koji se nazivaju ‘Ahlus Sunnah wal Jama’, otkrivamo da su oni pucali na svetu Ka’bu katapultama i palili je vatrom, rušili je i nisu sačuvali njezinu svetost!

Al-Tabarī kaže:

Ibn Zubayr je izdržao i borio se s njima do noći, a onda su mu pobjegli i to je bilo tokom prve opsade. Zatim su ustali i borili se protiv njega tokom ostatka Muharrema i Safara, dok nisu prošla tri dana nakon Rabiul Awala na dan subote 46. godine po hidžri i napali su svetu kuću Allaha katapultama i spalili je vatrom.
Tārīkh al-Tabarī, svezak 4, str. 383

A El-Mas’ūdī je rekao:

Tada se u Allahovoj kući katapultiralo kamenje i kamenje i bacalo kamenje vatrom, uljem, pamukom i drugim gorućim supstancama, što je dovelo do uništenja Kabe.
Tarīkh Al-Mas’ūdī, v1 str. 379

A Suyūtī je rekao: „A kada je Yazid ljudima iz Medine učinio ono što je učinio, a Yazid je pio alkohol i izvodio gnusne stvari, tada su ga ljudi mrzili i ustali protiv njega više puta. Bog nije blagoslovio njegov život i kada je vojska Harrah-a krenula prema Meki da ubije Ibn Zubayra, vođa vojske je umro za vrijeme njihovog putovanja i za njih je izabran novi vođa. Došli su u Mekku i opkolili Ibn Zubayra i borili se protiv njega pucajući katapultom na njega, a to se dogodilo 64. godine Safar AH. Pokrivač Kabe izgorio je zbog iskra njihove vatre, kao i rogovi ovna koji je žrtvovan po Allahovoj naredbi umjesto Ismaela, a ovo je bilo obješeno na strop (Kabe).
Suyutijev Tārīkh al-Khulafah, v1, str. 182.

Otkrivamo da oni koji tvrde da su monoteistički muslimani iz Ahlus sunneta vel-džema’a, obavljaju hajdska prava osim u Meki! I posljednjih godina pokušali su obaviti hadž na navodnom svetom kamenu u Kupoli na stijeni u Jerusalimu i obilazili bi oko njega, izvodili Sa’y i šišali kosu i žrtvovali životinje!

Ibn Kathir je rekao:

I ovo je stiglo do Abdul Malika, što je rezultiralo zabranom tamošnjim ljudima hadža, pa su napravili komešanje. Stoga je sagradio kupolu na vrhu Stijene i džamiju Al-Aksa kako bi ih odvratio od hadža i umirio njihova srca. I oni bi stajali oko stijene obilazeći je samo kako bi obilazili Ka’bu i tamo bi provodili dan Bajrama i brijali glave.
Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Ibn Kathir, V8, str.308 od Sahib Miratuz-zaman

Što se tiče onih koji šire laži i lažno tvrde da šije ‘obavljaju hadž’ svetom gradu Karbali, znajte da im je svrha obmanuti lakovjerne ljude koji prikazuju da šiiti izvršavaju svoje hadžske dužnosti u Kerbeli! U stvari oni idu u Kerbelu da posjete unuka Poslanika i njegov miris koji je Abi Abdillah (alejhi selam) i njegovo domaćinstvo i njegovi (Husseinovi) drugovi koji su za njega bili mučenički osuđeni, a ne postoji država ihrama, tavafa ili S’aya ili rezanje kose ili kamenovanje kamena Shaytaana ili podnošenje žrtvi životinja i tako dalje. Posjećivanje Kerbele samo je zijare sa dvjema jedinicama molitve, baš kao kad ljudi posjećuju Allahova Poslanika i mole dvije jedinice kraj njegovog časnog groba. Hadž po leksičkom značenju ima ovo namjeravano značenje (posjećivanja) i šiije ne pripisuju ovaj opis svojim posjetama Kerbeli, jer izraz hadž sada ima određeno zakonsko značenje koje je namijenjeno samo Meki, koja zahtijeva svoje posebne jedinstveni rituali i obredi. [3]

A laži Nawasiba dosegle su do te mjere da čak lažno tvrde da su šiije sagradili još jednu Kabu u Karbali! A za tu lažnu tvrdnju koristili su sliku sa jedne od komemoracija za rođenje Amira al-Mu’minina kada su ljudi iz Karbale napravili replikani model Kabe u čast činjenice da je tamo rođen Amir al-Mu’minin. Slično kao što su ‘suniti’ izrađivali replike ili makete zelene kupole Poslanikove džamije na dan obilježavanja rođenja, ili kako su izrađivali druge modele koji predstavljaju kupole imamskih svetilišta, što se radi na mnogim mjestima oko svijet povodom njihovih blagoslovljenih godišnjica rođenja. Ovi ceremonijalni ukrasi obično se postavljaju na svečane platforme ili pozornice u svrhu uljepšavanja, a zatim se uklanjaju kada se određeni događaji završe. Međutim, vehabije, Nawasib i oni koji imaju bolesna srca koriste ove slike sa komemoracija i distribuiraju ih u islamskom svijetu tvrdeći da su šiije stvorile još jednu Kabu u Karbeli da odvrate ljude od hadža u Meki! Neka se Allah obračuna s njima!

Što se tiče pitanja u vezi s nagradom za posjetu imama Huseina, tada da, potvrđene su najave izviještene od Ahlul-Bayta (mir neka je s njima) u kojima se navodi da Zijara imama Huseina ima veliku nagradu jednaku 1000 prihvaćenih hadžija i tako dalje. A unutar časne predaje Imama Dža’fer bin Muhammeda Al-Sadika koji je rekao:

Ko posjeti grob Huseina, Uzvišeni Allah će zabilježiti hiljadu prihvaćenih hadžija i hiljadu prihvaćenih umra i odobriti hiljadu zahtjeva koji se odnose na ovaj i budući život za onoga ko izvrši zijaru imama Hussaina uoči 15. Šabana, uoči Eidul Fitra i uoči Arafe, sve te iste godine.
Wasāilus Shiah V14 str.476

A smisao nije u tome što je osoba oslobođena obaveze hadža prema Meki ako izvrši zijaru Huseina! Niti ukazuje na to da njegova zijara koju je on izvršio znači da je izvršio one radnje i obrede koji su za hadž! Tačnije je značenje da kada vjernik izvrši ovu preporučenu radnju, a to je zijara Huseinov, tada Allah Uzvišeni za njega napiše veliku nagradu koja je jednaka udjelu i nagradi hiljade hadžova i umre, a ovo je iz velikodušnosti Boga Uzvišenog za njegovo postojanje i dobro i usluge.

A slično je prenijeto u našim izvorima, kao i izvorima naših protivnika o drugim akcijama. Od Poslanika se prenosi:

Vratiti novčić izveden iz zabranjenih sredstava, u Allahovim očima, usporedivo je sa 70.000 hadžističkih hodočašća.

Iz naših izvora Al-D’awāt od Al-Marwāndīja, str.25 i iz njihovih izvora Al-Ansāb, od Al-Samānī, v4, str.87.

Stoga je Uzvišeni Allah učinio neka djela obaveznim, a neka djela preporučila koja imaju veliku nagradu i Allah održava onoga ko hoće bez odgovornosti.

Ured Šejha al-Habiba


  • [1] Al-Mustafīḍ (arapski المُستَفیض) je Hadis sa najmanje tri prenosilaca na svakom nivou prenosenje.
  • [2] Kao što je Poslanik bio nadmoćniji nad čitavim čovječanstvom, jer je on bio Pečat Poslanika ili je dostigao posebno odredište na svom svetom uzašašću koje niko drugi nije imao čast imati.
  • [3] Komentari prevodioca Hadž u lingvističkom značenju mogu samo značiti namjeru posjeta ili odlaska na vjersko hodočašće prema arapskim rječnicima. Međutim, učenjaci raspravljaju o određenom konceptu pravnog doslovnog značenja gdje ispituju kako su se pojmovi mijenjali u vrijeme Poslanika i Imama. Na primjer, Namaz je možda značio bilo koju vrstu molitve ili molbe u lingvističkom smislu, ali kasnije se to promijenilo u određeno značenje u periodu Poslanika i Imama (mir neka je s njima). Kad neko čuje izraz ‘Namaz’, pomisli na specifični islamski Salah koji svakodnevno obavljaju muslimani. Ovo je slično načinu na koji je hadž promijenio specifično značenje hodočašća u sveti grad Meku.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib