Adakah Dua Sanamay Quraish sahih?

Adakah Dua Sanamay Quraish sahih?

Adakah Dua Sanamay Quraish sahih? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah tanggapan pada kesahihan Dua-e Saname Quraisy dan apakah kisah yang melatarinya?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Dua’ Sanamay Quraish adalah doa oleh Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya), dimana dia melaknat Abu Bakr, Umar, Aisha dan Hafsa. Dia pernah membacakannya di dalam Qunut di dalam solat-solatnya. Ganjaran yang diperolehi bagi seseorang yang membacanya sesungguhnya amat besar kerana Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya) berkata:

Orang yang membaca doa ini [in terms of reward]seperti pemanah yang meluncurkan seribu anak-anak panah di dalam peperangan Badr dan uhud disamping Rasulullah (SAWA).

Doa ini dinilai sebagai Ma’ausuk (boleh dipercayai) kerana ia telah diterima dan dilaporkan oleh al-Kaf’ami (Semoga ditempatkan bersama-sama orang Allah redha) di dalam al-Misbah dan al-Balad al-Amin daripada Abdullah Ibn Abbas. Al-Kaf’ami berkata berkaitan doa ini:

Terdapat mistik yang sangat hebat dan rahsia yang terkandung di dalamnya. Ia merupakan salah satu doa yang sangat berharga. Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya) pernah sering membacanya pada waktu pagi, malam dan sebelum maghrib.

Juga, Sheikh Hassan ibn Salman al-Hilli (Semoga Allah menempatkannya bersama orang-orang yang Allah redha) telah melaporkannya di dalam al-Muntadhar, dan ia juga berada di dalam kompilasi-kompilasi perundangan banyak para ulama.

Doa yang dikhususkan oleh Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya) ini telah diberikan penekanan yang sangat signifikan oleh ulama-ulama silam kami; ini membuktikan kebolehpercayaannya. Al-Sheikh al-Adham al-Ansari (Semoga Allah menempatkannya bersama orang-orang yang Allah redha) juga telah menyebutkannya di dalam karya-karya perundangannya berkaitan doa-doa. Daripada ulama-ulama kami yang kontemporari pula, Maraje’ ulung kami (Semoga Allah memanjangkan umurnya) telah membuktikan kepentingannya melebihi segala doa-doa Qunut yang lain. Selain itu, banyak kompilasi-kompilasi yang telah didedahkan oleh ulama-ulama kami berkenaan doa ini seperti

Dhukr al-Amileen Fi Sharh Dua al-Sanamain” oleh al-Mawla Mehdi ibn Mawla Ali Asghar ibn Muhammad Yusuf al-Qazwini; “Rashh al-Wala’ Fi Sharh al-Dua oleh Sheikh Abi al-Sa’adat As’ad ibn Abdul Qadir ibn As’ad al-Asfahani; Sayed Radhi al-Din Ali ibn Tawous; al-Muhaqiq Nasir al-Din al-Tusi; dan Sheikh Maytham al-Bahrani, mereka semua telah mengambil doa ini daripadanya. Selain itu, al-Mawla al-Iraqi; al-Fadhil Isa al-Androdi; dan Mirza Muhammad Ali al-Mudaris al-Jahardhi al-Najafi antara ulama-ulama lain yang mempersembahkan tentang pemahaman kepada doa ini.

Berkenaan kesahihan sanadnya; doa ini berada di bawah kategori doa-doa lain yang diketahui. Dua’ Kumail, Dua al-Sabah, Dua al-Adilah, Dua Abu Hamza al-Thumali, Dua al-Nudbah, Dua al-Mashlool, Dua al-Jawshan al-Saghir dan al-Jawshan al-Kabir dan banyak lagi doa-doa yang lain; mereka tidak dikenali mempunyai sanad yang sahih dengan konvensyen ulama-ulama terkemudian. Walaubagaimana pun, ini tidak menjadikan Dua Sanamay Quraish jatuh daripada tahap Ma’ausuk (boleh dipercayai), seperti mana yang ditanggapi ramai orang-orang yang jahil pada hari ini. Ini kerana kesahihan atau kekuatan sanad hanya mempunyai tempat yang penting bila ianya berkaitan dengan hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang wajib, sementara prinsip keterbukaan perundangan dalam mendeduksikan bukti-bukti bagi perbuatan-perbuatan yang mustahab sebaliknya didiskusikan apabila ianya berkaitan dengan doa-doa. Atas sebab ini, tidak ada sesiapa boleh menolak Dua Sanamay Quraish atau menimbulkan keraguan padanya kerana ia telah dilaporkan oleh sebilangan ulama yang juga melaporkan doa-doa yang lain dan menjelaskan bahawa mereka akan melaporkan doa-doa yang hanya sangat-sangat dipercayai.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib